Wednesday, June 22, 2005

Tons of new banners for the jihadis from the Tanthem-alqa3edah mailing list

No link because this comes via the Tanthem-alqa3edah mailing list. This is how it comes to me pretty much, except the background is black, and I've cut out some of the extraneous stuff at the bottom.
 http://abu-qatada.com/r?i=4http://abu-qatada.com/r?i=12http://abu-qatada.com/r?i=1489http://abu-qatada.com/r?i=1http://abu-qatada.com/c?i=13http://abu-qatada.com/r?i=3124http://abu-qatada.com/r?i=523http://abu-qatada.com/r?i=972http://abu-qatada.com/r?i=13http://abu-qatada.com/r?i=1838http://abu-qatada.com/r?i=60http://abu-qatada.com/r?i=1490http://abu-qatada.com/c?i=104http://abu-qatada.com/r?i=733http://abu-qatada.com/r?i=833http://abu-qatada.com/c?i=38http://abu-qatada.com/r?i=844http://abu-qatada.com/r?i=3176http://abu-qatada.com/c?i=77http://abu-qatada.com/r?i=1373http://abu-qatada.com/r?i=3248http://abu-qatada.com/r?i=1594http://abu-qatada.com/r?i=1932http://abu-qatada.com/c?i=155http://abu-qatada.com/r?i=1382http://abu-qatada.com/r?i=787http://abu-qatada.com/r?i=832http://abu-qatada.com/r?i=3026http://abu-qatada.com/r?i=3253http://abu-qatada.com/r?i=792http://abu-qatada.com/r?i=1305http://abu-qatada.com/r?i=2223http://abu-qatada.com/r?i=3275http://abu-qatada.com/r?i=795http://abu-qatada.com/r?i=522http://abu-qatada.com/r?i=1589http://abu-qatada.com/r?i=1306http://abu-qatada.com/r?i=762http://abu-qatada.com/r?i=1407http://abu-qatada.com/r?i=734http://abu-qatada.com/r?i=1100http://abu-qatada.com/r?i=467http://abu-qatada.com/r?i=6http://abu-qatada.com/c?i=47http://abu-qatada.com/r?i=1638http://abu-qatada.com/r?i=2969http://abu-qatada.com/r?i=523http://abu-qatada.com/r?i=1595http://abu-qatada.com/r?i=3194http://abu-qatada.com/c?i=24http://abu-qatada.com/r?i=796http://abu-qatada.com/c?i=36http://abu-qatada.com/r?i=460http://abu-qatada.com/r?i=1596http://abu-qatada.com/r?i=506http://abu-qatada.com/r?i=1202


-----------------------------------------------------------------------------------------


 


ááÃãÇäÉ ÇáÃÏÈíÉ ÌãíÚ ÇáãæÇÏ ãäÞæáÉ ãä ãäÈÑ ÇáÊæÍíÏ æÇáÌåÇÏ